Towarzystwo Konsultantów Polskich

Towarzystwo Konsultantów Polskich® jest organizacją skupiającą konsultantów ze wszystkich dziedzin i ukierunkowaną przede wszystkim na współpracę z konsultantami ze środowisk naukowo-technicznych różnych specjalności, w tym ze specjalistami o najwyższych naukowych i praktycznych kwalifikacjach.

Aktywność statutowa TKP związana jest z promocją myśli ekonomicznej, technicznej i naukowej oraz innowacji, organizowaniem badań, studiów, kursów, szkoleń, oraz krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji, wydawnictwem materiałów szkoleniowych i książek naukowo-technicznych, jak również z integracją zawodową, ogólnokrajową oraz europejską. Aktywność w obszarze działalności biznesowej Towarzystwa wyraża się odpłatnym udzielaniem konsultacji, wykonywaniem ekspertyz oraz orzeczeń technicznych i innych opracowań projektowych i walidacyjnych.

Działamy także w innych obszarach, które są pożądane dla szeroko pojętego rozwoju zawodowego konsultantów, wysokiej klasy specjalistów i ekspertów oraz pracowników nauki, a jednocześnie przydatne na drodze rozwoju społeczności Małopolski, zwłaszcza jej części akademickiej i przemysłowej. Leży nam na sercu tak pomyślność regionu , jak i całego kraju.

Stan organizacyjny Stowarzyszenia (wg protokołu z WZD)

- Aktualnie uznawana jest działalność 6 Oddziałów (Gdańsk, Katowice, Kraków, Lubin, Poznań i Berlin).

- W skład Zarządu Głównego wchodzi 10 osób (Prezes, Wiceprezes, 2 Członków ZG oraz 6 prezesów Oddziałów).

- Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia TKP i Członkiem Zarządu FTP FSNT NOT jest profesor Zdzisław Kowalczuk.

- Reprezentantem TKP w Radzie Krajowej FSNT NOT i Członkiem Komisji Ochrony Środowiska FSTN NOT jest Stanisław Downorowicz (Prezes O. Lubin).

- Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest dr Roman Klecan.

- Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego jest dr Jerzy Kosek.

Lista członków honorowych:

Wojciech Kazimierczak
Roman Klecan
Zdzisław Kowalczuk
Jerzy Kosek
Stanisław Petrykowski
Andrzej Rączkiewicz
Ewa Mańkiewicz-Cudny
Wojciech Ratyński
Jerzy Kieli
Zyfryd Wawrzynek 
Wojciech Weiss
Alina Krygier
Maciej Ziółek
Tadeusz Czubak
Tadeusz Olszowski 
Krzysztof Bobiński
Janusz Dembek
Cezar Wojciechowski
Czesław Podrzucki
Cyryl Paczkowski