PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP w dniu 14 września 2017 r.

Posiedzenie ZG TKP odbyło się w dniu 14.09.2017 r. w godzinach 14:00-15:30 w sali szkoleniowej firmy MRP-KODER (30-650 Kraków, ul. Szczęśliwa 2; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Obradom przewodniczył prezes Zarządu Głównego TK – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk. W zebraniu bezpośrednio uczestniczyło pięciu członków Zarządu Głównego (ZK i M. Dereń plus MO, SD i ZK; brak Poznania); ponadto swoich reprezentantów miało czterech innych członków Zarządu Głównego (PK, WS, RD, ZD). W posiedzeniu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Roman Klecan i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Jerzy Kosek oraz członek OG M. Domżalski.

Przyjęto następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Stan organizacyjny Stowarzyszenia i status TKP w KRS
  3. Kwestie finansowe i urzędowo-skarbowe
  4. Działalność wydawnicza: KONSULTING POLSKI
  5. Działalność własna ZG oraz w ramach FSNT-NOT
  6. Sprawy członkowskie oraz organizacyjne i promocyjne
  7. Sprawy różne
  8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Krakowskie posiedzenie Zarządu Głównego TKP otworzył Prezes, prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, który przywitał przybyłych Członków ZG, jak również Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz doktora Mariusza Domżalskiego (TKP OG). Prezes podziękował kol. Markowi Dereniowi za przygotowanie miejsca zebrania w siedzibie firmy MRP-KODER. Oparłszy się na obecności pięciu osób z Zarządu Głównego oraz czterech pełnomocnictwach (w załączeniu), które przekazały cztery osoby obecne na Zebraniu ZG, Przewodniczący ZZG – Prezes TKP stwierdził prawomocność zebrania oraz podejmowania zobowiązujących uchwał. Pełnomocnictwa (1.A–1.D) są integralną częścią listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1. Prezes przedstawił ww. porządek obrad, a ponieważ uczestnicy Zabrania nie zgłosili uwag, przyjęto go przez aklamację.

Ad .2. Stan organizacyjny Stowarzyszenia i status TKP w KRS

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia TKP przywołał stan organizacyjny Stowarzyszenia TKP, jego Oddziałów i Władz po ostatnim WZD (6 Oddziałów: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lubin, Poznań i Berlin), z 10 osobowym składem Zarządu Głównego (Prezes, Wiceprezes, 2 Członków oraz 6 prezesów Oddziałów TKP), z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Romanem Klecanem oraz Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Jerzym Koskiem. Prezes z satysfakcją przekazał też informację o decyzji z dnia 14.06.2017 (sygnatura WA.XII NSREJ.KRS/087294/16/267) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian wprowadzonych przez WZD (Gliwice, 17 czerwca 2016) we władzach TKP oraz Statucie TKP.

Ad. 3. Kwestie finansowe i urzędowo-skarbowe

Prezes Zarządu Głównego omówił podstawowe wymogi finansowo-skarbowe obowiązujące Zarząd Główny (Sprawozdanie Finansowe, Bilans, Rachunku Zysków i Strat, deklaracja CIT- 8, oraz informacja o prowadzeniu uproszczonej księgowości), a które trzeba spełnić w kolejnym okresie sprawozdawczym względem I Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (odpowiednio w maju-czerwcu i styczniu przyszłego roku).

Przeprowadzenie skutecznych negocjacji z Federacją Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, które zakończyły się odpowiednią umową oraz wystawieniem stosownej noty statutowej, oraz zebranie umówionych w ramach TKP funduszy, pozwoliło na likwidację długów z poprzednich lat oraz spłacenie bieżącej składki członkowskiej w FSNT-NOT (aż do pierwszego kwartału roku 2018).

Ad. 4. Działalność wydawnicza: KONSULTING POLSKI

Redaktor Naczelny KONSULTINGU POLSKIEGO dr hab. inż. Stanisław Downorowicz przedstawił aktualny stan i problemy wydawnicze tego pisma Zarządu Głównego TKP. Poinformował o zasięgu realizowanego kolportażu promocyjnego: 500 egzemplarzy rozsyłanych jest do rozmaitych instytucji naukowych i przemysłowych oraz uczelni, stowarzyszeń i urzędów. Pożądane jest, aby czasopismo trafiało do wszystkich członków Stowarzyszenia TKP. Choć jest to kwartalnik, aktualnie bardzo trudno jest utrzymać taki reżim wydawniczy. W związku z tym redaktor Downorowicz zaapelował o głębszą współpracę i wsparcie ze strony oddziałów TKP zarówno w zakresie autorstwa artykułów, jak i finansowania i promocji czasopisma. Ostatni wolumen KP poświęcony został w dużej mierze kopalnictwu rud miedzi.

Redaktor Naczelny czyni starania, aby KONSULTING POLSKI wprowadzić na ministerialną listę B, a w przyszłości na listę A (JCR).

Prezes ZG, profesor Kowalczuk dodał, że skuteczne prowadzenie tej gałęzi wydawniczej jest niezwykle trudne ze względu na to, że wysoki status (punktacja ministerialna) czasopism naukowych i naukowo-technicznych silnie zależy od ich umiędzynarodowienia (język angielski) i popularności (ocenianej za pomocą wskaźników cytowania) wśród autorów, naukowców i inżynierów, oraz czytelników.

Ad. 5. Działalność własna ZG oraz w ramach FSNT-NOT

Przewodniczący Zebrania Zarządu Głównego przedstawił sprawozdanie (Załącznik Nr 2 i stowarzyszone dokumenty 2.A–2.D dot. Sytuacji Muzeum, Harmonogramu Zdarzeń i Oświadczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z uczestnictwa Wiceprezesa ZG Stowarzyszenia TKP doktora Piotra Kubskiego (na zaproszenie Prezes FSNT-NOT) w zebraniu konsultacyjnym zorganizowanym przez prezydium Rady Krajowej i Zarząd Główny FSNT-NOT, a dotyczącym: Strategii NOT, oddłużenia Muzeum Techniki i konwersji w Narodowe Muzeum Techniki i Przemysłu oraz projektu ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego (z podległością Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych).

Profesor Z. Kowalczuk poinformował też, że – zgodnie z ustaleniami z poprzedniego ZZG TKP w Warszawie i oparciu o siły i oraz środki firmy MRP-KODER (w szczególności Członka ZG Pana Marka Derenia z Oddziału Krakowskiego) – powstała (i na bieżąco jest usprawniana) strona internetowa Zarządu Głównego TKP (http://tkp-konsulting.pl/).

Prezes zaproponował, aby na tej stronie powstały odrębne zakładki dla Wydawnictwa PWNT (Oddział Gdańsk) oraz pisma KONSULTING POLSKI (Oddział Lubin), gdzie można by wystawiać wydawane bieżące numery czasopisma KP.

Profesor Zdzisław Kowalczuk zaapelował do Prezesów oddziałów o prowadzenie własnych pełnych stron internetowych z odnośnikami do nowo otwartych stron ZG TKP (http://tkp-konsulting.pl/) oraz dosyłanie ważniejszych bieżących informacji o zdarzeniach i działalności prowadzonej przez Oddział, w celu ich upowszechnienia poprzez centralne strony internetowe Stowarzyszenia TKP.

Następnie Prezes przedstawił zaproszenie na rozmaite wydarzenia, m.in. Jubileusz 100 lecia istnienia i działalności Inżynierów i Techników Polskich we Francji w październiku b.r. (stosowne informacje dotyczące tego i innych wydarzeń zostały zamieszczone na stronach ZG TKP (http://tkp-konsulting.pl/aktualnosci).

Prezes przypomniał też o naszym udziale w działalności Zarządu Fundacji Techniki Polskiej OPP, Rady Krajowej FSNT-NOT, oraz komitetach (Komisja Ochrony Środowiska, Komisja ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora).

Ad. 6. Sprawy członkowskie oraz organizacyjne i promocyjne

Prezes prof. Zdzisław Kowalczuk zaapelował do Zarządów Oddziałów o składanie rocznych merytorycznych sprawozdań z działalności Oddziałów, które mają służyć opracowywaniu pełnowartościowych sprawozdania z działalności ZG TKP (w uzupełnieniu do raportowanych tabelarycznych zestawień dla FSNT-NOT).

Przewodniczący Zebrania przypomniał o organizacji międzynarodowej konferencji IFAC nt. Inteligentnych Pojazdów Autonomicznych IAV (3-5 lipca 2019), realizowanej przez Oddział Gdański TKP i Politechnikę Gdańską, pod patronatem PAN.

Obecny na zebraniu Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Jerzy Kosek podał propozycję, aby Zarząd Główny TKP rozważył możliwość nadania kol. mgr inż. Tadeuszowi Franaszkowi tytułu Członka Honorowego TKP, który jest zasłużonym współtwórcą Oddziału Krakowskiego, członkiem Akademii Inżynierskiej (http://www.akademiainzynierska.pl/) i prezesem ZG Odlewników Polskich STOP (http://www.stowarzyszenie-stop.pl/) oraz organizatorem specjalistycznych konferencji i kongresów światowych. Po krótkiej dyskusji Zarząd zawnioskował o przygotowanie szczegółowej dokumentacji na kolejne zebranie Zarządu Głównego, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o wprowadzeniu odpowiedniego punktu do programu najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Konsultantów Polskich.

Ad. 7. Sprawy różne

Obecni na posiedzeniu nie wnieśli pod obrady innych spraw istotnych dla Zarządu Głównego.

Ad. 8. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu programu ZG TKP, Przewodniczący zakończył posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP.

Prezes ZG TKP

Prof. Zdzisław Kowalczuk

Protokołował

Dr Mariusz Domżalski