Informacje dla autorów i recenzentów PWNT

Informacja ogólna

Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, planując wydanie każdej książki, ma na uwadze nie tylko poziom jej zawartości merytorycznej, ale także odpowiednią promocję dzieła. Dlatego licząc na owocną współpracę w tym względzie, uprzejmie prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionego kwestionariusza:

Poniżej podajemy proponowane formaty wydawnictw książkowych oraz recenzji.

Szczegółowe informacje dla Autorów

Ogólne wskazówki dla Autorów dane są w pliku tekstowym:

Wymagane formaty rozdziałów niewiele się różnią. Nieco inaczej wygląda jedynie:
(a) layout and information i zawartość informacyjna strony tytułowej rozdziału,
(b) nagłówki* pozostałych stron parzystych i nieparzystych, oraz
(c) literatura.
__________________________________
* W wydawnictwach edytorskich (zbiorowych lub konferencyjnych): na stronach parzystych podajemy nazwiska autorów, zaś na nieparzystych – tytuł rozdziału. W wydawnictwach książkowych (książka): na stronach parzystych podajemy nr i tytuł aktualnego rozdziału, zaś na nieparzystych (3,5,7…) – nr i tytuł aktualnego podrozdziału.

Wydanie edytorskie

Wersja edytorska dotyczy książki, w której poszczególne rozdziały piszą różni autorzy, nagłówki na stronach parzystych zawierają nazwiska autorów, a na stronach nieparzystych – tytuł rozdziału, zaś literatura mieści się na końcu każdego rozdziału.

Edytorom i Autorom takich wydawnictw zbiorowych polecamy formatki oraz szablony, które zawarte są w poniższych plikach:

(I) Wzór I uwzględnia odwoływanie się do numerów literatury {np. [2]}:

               
{wer. utf-8/cp1250}

(II) Wzór II uwzględnia system harvardzki, polegający na korzystaniu z nazwisk autorów {np. (Goździelewski, 2004)}:

               

Wydanie konferencyjne

Wersja konferencyjna stanowi odmianę wydania edytorskiego, w której stosuje się lokalną (tj. drębną dla każdego rozdziału) numerację elementów wewnętrznej struktury tekstu (punktów i podpunktów, rysunków, tabel, wzorów, twierdzeń i procedur). Oznacza to, że numer rozdziału występuje jedynie w nagłówkach stron nieparzystych.

Edytorom i Autorom takich (prostych w edycji) wydawnictw zbiorowych polecamy formatki i szablony, uwzględniające sposób numeryczny {np. [2]} odwoływania się do pozycji literatury, które zawarte są w poniższych plikach:

           

Wydanie książkowe

Wydanie książkowe jest odpowiednie w przypadku wspólnego autorstwa całej treści książki. Wówczas nagłówki na stronach parzystych zajmuje tytuł rozdziału, a na stronach nieparzystych – tytuł podrozdziału, zaś wspólna literatura mieści się na końcu książki.

Autorom książek zalecamy korzystanie z opracowanych formatek zawartych w następujących plikach:

(I) Wzór I uwzględnia odwoływanie się do numerów literatury {np. [2]}:

               
{wer. utf-8/cp1250}

(II) Wzór II uwzględnia system harvardzki, polegający na korzystaniu z nazwisk autorów {np. (Goździelewski, 2004)}:

             

Uwagi o edytorach tekstu

Oczywiście w każdym przypadku, przy redagowaniu materiału książki na podstawie wzorców i szablonów, potrzebne są odpowiednie umiejętności oraz odpowiednio przygotowane środowisko programistyczne edytora tekstu lub LaTeXa (), na przykład, jak również pieczołowite sprawdzenie zgodności wydruku z podanymi wzorcami w postaci PDF.

Prawa autorskie

Prawa autorskie przekazywane są PWNT według następującego formatu umowy:

     

Informacje dla Recenzentów

Wskazówki dla Recenzentów zawarte są w pliku tekstowym:

Formatka recenzji podana jest w pliku tekstowym: