PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP, z siedzibą w Warszawie, odbyło się w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 16.00. Obrady przeprowadzono w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy Skype.

Zaplanowano następujący program obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów:

 1. Otwarcie WZD przez Prezesa ZG TKP.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZD.
 3. Sprawy Członkowskie – nadanie działaczom TKP tytułu Członka Honorowego.
 4. Przyjęcie programu obrad WZD.
 5. Wybór komisji Walnego Zgromadzenia:      (a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (KMS)          (b) Komisji Uchwał i Wniosków (KUW).
 6. Sprawozdanie Prezydium Zarządu Głównego TKP z działalności statutowej w latach 2016-2020.
 7. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za kadencję.
 8. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego za kadencję.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 10. Wybory władz Stowarzyszenia (Prezesa, Wiceprezesów i Członków Prezydium, GKR, GSK, Delegata do Rady Krajowej FSNT NOT).
 11. Dyskusja nad zadaniami TKP na nową kadencję.
 12. Zakończenie obrad.

O godz.16.00 przeliczono obecnych na platformie delegatów, potwierdzono uczestnictwo 10 delegatów (obecność 7 osób oraz 3 delegatów przez upoważnienie), razem 10 ważnych głosów. Na tej podstawie stwierdzono prawomocność obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów TKP. Po chwili do obrad dołączył członek honorowy WZD TKP, Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT (która nie brała udziału w głosowaniu). 

 1. Otwarcie WZD przez Prezesa ZG TKP.

Walne Zgromadzenie Delegatów otworzył Prezes ustępującego Zarządu TKP prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, który przywitał zgromadzonych delegatów oraz członków ustępujących władz Stowarzyszenia. 

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZD.

Prezes Stowarzyszenia zaproponował kandydatury kol. Zbigniewa Dąbrowskiego na Przewodniczącego oraz kol. Stanisława Downorowicza na Wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów Prezes zaproponował kol. Annę Witkowską. Wobec braku innych kandydatur, po uzyskaniu zgody Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło jednomyślnie wybór Przewodniczących i Sekretarza obrad.

 1. Sprawy Członkowskie – nadanie działaczom TKP tytułu Członka Honorowego

Prezes TKP w imieniu Zarządu Głównego (§28 pkt 10 i 12 statutu TKP) przedstawił kandydatury Członków Honorowych TKP. Delegaci podjęli jednomyślnie Uchwałę Nr 1/WZDTKP/2020 o nadanie godności Członka Honorowego TKP kol. Adamowi Koniorowi oraz kol. Tadeuszowi Franaszkowi. 

 1. Przyjęcie programu obrad WZD.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zbigniew Dąbrowski poprosił Prezesa TKP, prof. Zdzisława Kowalczuka, o przedstawienie propozycji porządku obrad. Prezes przedstawił zamieszczony wyżej porządek obrad, a wobec braku propozycji zmian lub uzupełnień porządku obrad, Walne Zgromadzenie Delegatów przez aklamację przyjęło przedstawiony delegatom porządek.

 1. Wybór komisji Walnego Zgromadzenia.

WZD w głosowaniu jawnym spośród członków obecnych i uprawnionych do głosowania wybrało komisje Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zaproponował, aby Komisję MandatowoSkrutacyjną (KMS) reprezentował Sekretarz WZD, co zostało jednomyślnie zaakceptowane przez Delegatów. Przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków (KUW). Zgłoszono następujących Delegatów: kol. Stanisława Downorowicza oraz prof. Zdzisława Kowalczuka. W głosowaniu jawnym jednomyślnie dokonano wyboru w/w członków do komisji KUW.

 1. Sprawozdanie Prezydium Zarządu Głównego TKP z działalności statutowej w latach 2016-2020.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zbigniew Dąbrowski poprosił Prezesa TKP prof. Zdzisława Kowalczuka o przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia. Prezes przedstawił Sprawozdanie Prezydium ZG TKP z działalności statutowej w latach 2016-2020. Na zakończenie podziękował członkom TKP za owocną współpracę.

 1. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za kadencję.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zbigniew Dąbrowski, jako członek Głównej Komisji Rewizyjnej, w imieniu jej Przewodniczącego Romana Klecana przedstawił sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia TKP. W sprawozdaniu Głównej Komisji Rewizyjnej pełnomocnik kol. Zbigniew Dąbrowski podkreślił pozytywną ocenę działań Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2016-2020 oraz to, że w ubiegłej kadencji GKR nie postawiła żadnych formalnych wniosków kierowanych do Sądu Koleżeńskiego. 

 1. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego za kadencję.

Wobec braku wniosków, które byłyby kierowane do Głównego Sądu Koleżeńskiego TKP i kwalifikowałyby się do wszczęcia odpowiednich procedur postępowania przez Sąd Koleżeński, Przewodniczący powziął decyzję, przyjętą przez delegatów, o pominięciu punktu 8 obrad.

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zbigniew Dąbrowski poddał kolejno pod głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań ZG TKP oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

W zarządzonych przez Przewodniczącego WZD, Kol. Z. Dąbrowskiego, dwóch głosowaniach jawnych, delegaci na Walne Zgromadzenie podjęli jednomyślnie następujące uchwały:

 • Uchwałę Nr 2/WZDTKP/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w latach 2016-2020
 • Uchwałę Nr 3/WZDTKP/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej TKP.

Wyżej wymienione uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Po zatwierdzeniu sprawozdań ZG TKP i przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. Delegaci podjęli jednomyślnie Uchwałę Nr 4/WZDTKP/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 1. Wybory władz Stowarzyszenia (Prezesa, Wiceprezesów i Członków Prezydium, GKR, GSK, Delegata do Rady Krajowej FSNT NOT).

W pierwszej kolejności zostały przeprowadzone wybory Prezesa Stowarzyszenia. W wyborach została zgłoszona jedynie kandydatura – prof. dr hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. W wyniku jawnego głosowania, delegaci jednomyślnie wybrali prof. Zdzisława Kowalczuka Prezesem ZG TKP na kadencję 2021-2024. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o przedstawienie propozycji kandydatów do władz ZG TKP, tj. Wiceprezesów, Członków Prezydium, GKR, GSK oraz Delegata do Rady Krajowej FSNT NOT Stowarzyszenia TKP w kadencji 2021-2024. Zarówno ustępujący Prezes Stowarzyszenia (w imieniu Zarządu), jak i delegaci, zgłosili kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2021-2024, a po uzyskaniu zgody kandydatów przeprowadzono głosowanie. Walne Zgromadzenie zdecydowało, że wybory władz ZG TKP zostaną przeprowadzone w głosowaniach jawnych, metodą odrębnego głosowania na każdego z członków Zarządu i Komisji. W wyniku głosowania do Zarządu Stowarzyszenia TKP zostały wybrane następujące osoby: Wiceprezes ZG TKP (Sekretarz) – Marek Dereń, Wiceprezes ZG TKP (Skarbnik) – Anna Witkowska, Członkowie Prezydium – Michał Kałużny i Paweł Gilarski. W kolejnych głosowaniach Walne Zgromadzenie wybrało skład Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2021-2024. Na członków Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Zbigniew Dąbrowski, Michał Kałużny, Wacław Tarasek. Na członków Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Marcin Ostrowski, Grażyna Soboń – Rożyńska, Ryszard Drapała. Delegatem do Rady Krajowej FSNT NOT został wybrany Stanisław Downorowicz. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pogratulował nowo wybranemu ZG TKP oraz przekazał przewodnictwo obrad nowo wybranemu Prezesowi TKP, prof. Zdzisławowi Kowalczukowi. 

Prezes Stowarzyszenia TKP poinformował delegatów o ukonstytuowaniu się nowych władz TKP na kadencję 2021-2024, których strukturę i skład wyraża załączona do niniejszego protokołu uchwała Nr 5/WZDTKP/2020 oraz Nr 6/WZDTKP/2020.

 1. Dyskusja nad zadaniami TKP na nową kadencję

W dyskusji nad sprawozdaniami oraz zadaniami Towarzystwa Konsultantów Polskich na nową kadencję zabrała głos Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT), Ewa Mańkiewicz-Cudny, podsumowując pracę Federacji i przedstawiając plan działania na najbliższe lata. Wśród działań Federacji podejmowanych na rzecz nauki, techniki i gospodarki Pani Prezes wyróżniła w szczególności organizowane konkursy i olimpiady: Laur innowacyjności, Złoty inżynier, Zawody Szkolne Olimpiady Wiedzy Technicznej, oraz Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator” (‘Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie’). Pani Prezes wspomniała również o inicjatywie ufundowania przez Federację popiersia St. Drzewieckiego i podziękowała za wsparcie finansowe Stowarzyszenia TKP w tym zakresie. Na zakończenie Pani Prezes zwróciła również uwagę na trudną sytuację środowisk polskich inżynierów i techników spowodowaną przez pandemię, omówiła bieżące potrzeby i problemy. Jednocześnie podkreśliła wagę wysiłków podejmowanych w celu realizacji wcześniej zaplanowanych działań, w szczególności organizacji Światowego Kongresu Gospodarczego, który ma odbyć się w czerwcu 2022r. w Katowicach. Na koniec głos zabrał Prezes Zdzisław Kowalczuk, podsumowując bieżące potrzeby środowiska konsultantów oraz problemy organizacyjno-stowarzyszeniowe TKP.

 1. Zakończenie obrad.

O godzinie 17:30 Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia TKP, dziękując przy tym delegatom obecnym za aktywny udział w obradach WZD oraz wyrażoną chęć uczestnictwa w dalszych działaniach Stowarzyszenia.

Materiał przygotował Sekretarz Walnego Zgromadzenia TKP Anna Witkowska.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: Zbigniew Dąbrowski

Sekretarz Walnego Zgromadzenia: Anna Witkowska

Prezes TKP: Zdzisław Kowalczuk