PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP w dniu 2 grudnia 2021 r.

Posiedzenie ZG TKP odbyło się w dniu 2.12.2021 r. w godzinach 17:00-18:00 w trakcie sesji internetowej na platformie Skype (link: https://join.skype.com/aNaneNPy5VoI: sesja „ZG TKP”). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego TKP – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk. W zebraniu uczestniczyło czterech członków Prezydium Zarządu Głównego (Zdzisław Kowalczuk, Anna Witkowska i Marek Dereń oraz Paweł Gilarski) oraz trzech prezesów Oddziałów TKP: Z. Kowalczuk, Marcin Ostrowski (pełnomocnictwo P. Gilarski) oraz Stanisław Downorowicz (pełnomocnoctwo). Komisję Rewizyjną reprezentował zdalnie kol. Zbigniew Dąbrowski, zaś Sąd Koleżeński – kol. M. Ostrowski).

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Sprawy członkowskie
3. Działalność konsultacyjna, szkoleniowo-konferencyjna i promocyjno-wydawnicza
oddziałów w trakcie pandemii
4. Sprawy organizacyjne i promocyjne Zarządu Głównego w ramach NOT
5. Kwestie finansowe i urzędowe
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Posiedzenie Zarządu Głównego TKP rozpoczął Prezes, prof. Zdzisław Kowalczuk. Przywitał obecnych na zdalnym posiedzeniu członków ZG oraz reprezentantów pozostałych organów: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Poprosił o głos identyfikujący od każdego z uczestników oraz zapytał o ewentualne pełnomocnictwa. Przewodniczący Prezes ZG TKP na podstawie ustalonej listy obecności (podanej w Załączniku nr 1) stwierdził prawomocność Zebrania Zarządu Głównego (7/7) i możliwość podejmowania zobowiązujących uchwał. Prezes przedstawił porządek obrad, który uczestnicy Zabrania przyjęli bez uwag.

Ad. 2. Sprawy członkowskie

W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym w ramach FSNT-NOT, Prezes poprosił o przekazanie do końca roku krótkich merytorycznych sprawozdań z działalności Oddziałów i Kół, wraz z listami członkowskimi w tradycyjnym formacie .XLS z kolumnami o nagłówkach: pozycja w oddziale, nr. leg., tytuł zawod., imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, ulica nr, PESEL, adres m. pracy, telefony, adresy e-mail, posiadany status konsultanta TKP (wszystkie dane te dotyczą członków Zarządu Oddziału; pozostali członkowie Oddziału wypełniają tylko kolumny A-I, tzn. nr. leg., tytuł zawod., imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, ulica nr [bez PESELa, adresu m. pracy, telefonów i adresów e-mail) oraz posiadany status konsultanta TKP.

Ad. 3. Działalność konsultacyjna, szkoleniowo-konferencyjna i promocyjnowydawnicza oddziałów w czasie pandemii

W oczywisty sposób nasza działalność zawodowa i społeczna w kraju, a zatem także i aktywność konsultingowa, zachodzą w cieniu pandemii Covid-19. Wymusza to na nas zasadniczą zmianę postępowania, tak w formie jak i w zakresie działalności.

Działalność konsultacyjna ogólnopolska

Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN Piotr Bartosiak informuje, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy Ministerstwo Edukacji i Nauki zgłosiło projekt mający na celu utworzenie 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) – centrów kształcenia, szkolenia i egzaminowania na potrzeby uczniów, studentów oraz pracowników branż. W ramach konkursu organizacje branżowe właściwe dla danej dziedziny będą mogły pozyskać środki UE na realizację projektów/ tworzenia BCU we współpracy z wybraną placówką prowadzącą kształcenie zawodowe. Branżowe centra umiejętności będą mogły prowadzić kursy, szkolenia oraz inne formy uczenia się w zakresie odpowiadającym potrzebom danej branży. Przewiduje się utworzenie BCU na potrzeby 120 dziedzin/branż, w tym również 3 centra na potrzeby 3 dziedzin w branży elektronicznomechatronicznej: automatyki, mechatroniki i robotyki.

Działalność konsultacyjna w Oddziale Gdańskim TKP

Prezes Oddziału Gdańsk, prezentując działalność Gdańskiego TKP, skupił się na zadaniach promocyjnych, wydawniczych oraz konferencyjnych. Skompilowany przez nasze Wydawnictwo (PWNT) wniosek o ministerialną ewaluację i rangę/punktację wydawnictwa i jego książek naukowych został złożony online poprzez odpowiednią ministerialną stronę internetową. Jak dotąd nie spotkał się jednak z aprobatą, ani żadną reakcją (decyzja nie podjęta, brak komunikacji poza kanałem internetowym). Tym nie mniej wypełnione przy tej okazji wysokie standardy wydawnicze oraz formalne wymaganie zostały wypełnione dla dobra i jakości wydawnictwa. Główny wysiłek organizacyjno-konsultacyjny Oddziału Gdańskiego w tym roku związany jest promocją nauki oraz organizacją XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Diagnostics of Processes and Systems, DPS’2022, która odbędzie się w postaci hybrydowej (kontaktowo-internetowej) dniach 3-5 września 2022 roku w Chmielnie koło Kartuz i Gdańska. Ustanowiony został Międzynarodowy Komitet Naukowy (IPC) oraz zorganizowano Narodowy Komitet Organizacyjny (NOC). Działania te prowadzone są głównie przez Przewodniczącego IPC (prof. Z. Kowalczuka) oraz dr hab. Annę Witkowską i dr inż. Marka Tatarę (stanowiących komitet NOC). J.M. Rektor Politechniki objął konferencję swym patronatem. Patronatu udzielił również Komitet Automatyki i Robotyki PAN oraz POLSPAR, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki. Podpisana została umowa z bazą konferencyjno-hotelową Wichrowe Wzgórze w Chmielnie. Rozesłano dwukrotnie zwiastun konferencji (Call for Papers). Interaktywna strona internetowa konferencji DPS’2022 (http://dps2022.konsulting.gda.pl/) jest już prawie kompletna (poza drobnym uzupełnianiem kwestii organizacyjnych, pozostają kwestie szczegółów programu, w tym sesji plenarnych i specjalnych). Zaimplementowany został online’owy system rejestracji uczestników konferencji oraz dokonywania wpłat (za pomocą kart kredytowych w oparciu o umowę z Dotpay oraz Przelewy24 i eCard). Konferencję DPS charakteryzuje interdyscyplinarny motyw przewodni w postaci diagnostyki, która mieści się miedzy innymi we wspólnym obszarze automatyki, systemów przemysłowych, pomiarów i przetwarzania sygnałów, w oparciu o teorię i praktykę modelowania, identyfikacji, przetwarzanie sygnałów, sztucznej inteligencji oraz informatyki i sieci komputerowych. Konferencja jest otwarta na nowe wyzwania, w szczególności cyberbezpieczeństwo systemów i oprogramowania, ochrona, monitoring środowiska i systemów komputerowych oraz zastosowania nieprzemysłowe, w tym społeczne i medyczne. Referaty konferencyjne zostaną wydane w postaci rozdziałów w dwóch osobnych książkach: (1) Springera w serii Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS); (2) Wydawnictwa PWNT w serii Control and Computer Science (CCS). Natomiast wybrane artykuły będą rekomendowane do publikacji pełnotekstowej w jednym z 11 renomowanych czasopism naukowych (pięć o wartości 100 pkt): Control Engineering Practice; Sensors; Archives of Control Sciences; International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; Polish Maritime Research; Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems; Pomiary Automatyka Robotyka; Diagnostyka; Robotics; Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; oraz Automation. W związku z poszerzającym się procesem zaszczepiania, ciągle liczymy na zanik przeszkód pandemicznych. W celu zwiększenia dostępności DPS, zamierzamy wykorzystać mechanizm hybrydowy do realizacji konferencji, uwzględniający udział osób zarówno on-site (bezpośrednio), jak i online (zdalnie oraz e-prezentacjami lub plakatami). Metoda hybrydowa będzie polegała na jednoczesnym udziale kontaktowym trzech wiodących ośrodków – z dopuszczeniem zdalnego uczestnictwa większości uczestników. To z kolei oznacza, że większość z nich wniesie bardzo niską opłatę na poziomie 300-450 zł (prezentacja-plakat). Strona konferencyjna (http://dps2022.konsulting.gda.pl/) została już wystawiona w pełnej wersji informacyjnej oraz interaktywnej, związanej z rejestracją oraz dokonywaniem wpłat zarówno poprzez przelew bankowy, jak i on-line, za pomocą karty kredytowej. Opłata wynosi od 400 EUR (early), 270 EUR (student), oraz 100 EUR (remote & accompanying). Konferencja uzyskała finansowanie przyjazdu kilku wybitnych naukowców zagranicznych. Staramy się też o dofinansowanie udziału studentów i doktorantów. Aktualnie prowadzone są działania w celu zaproszenia zagranicznych gości z wykładami plenarnymi (wstępnie umówieni jesteśmy z prof. Vicenç Puig (Hiszpania) i prof. Peter Bauer (Węgry) oraz propozycji sesji specjalnych (otwartych lub zamkniętych) w obszarze detekcji i diagnostyki. Wydawnictwo PWNT przy TKP/O Gdańsk wydało książkę: Z. Kowalczuk, M. Czubenko „Inteligentny system decyzyjny jako maszynowa realizacja procesów poznawczych i motywacyjnych”, Seria PNT, no. 7, stron 144/154. PWNT [978-83-63177-03-4], Gdańsk 2021, która dostępna jest też w wersji elektronicznej od lipca tego roku. Książka została zgłoszona (obszerną dokumentacją) do konkursu FSNT-NOT „TECHNICUS 2021” za „Najlepszą Książkę Techniczną”, gdzie uzyskała wyróżnienie specjalne za publikację elektroniczną, Warszawa, 25 czerwca 2021 (spośród 27 pozycji z 14 oficyn). Wręczenie nastąpiło na Gali Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności”, 30 czerwca 2021 r., WDT NOT, Warszawa). W oparciu o umowę z Dotpay oraz Przelewy24 i eCard wdrożono też online’owy system dokonywania wpłat członkowskich oraz zakupów internetowych w wydawnictwie PWNT.

Działalność konsultacyjna w pozostałych oddziałach

Reprezentujący Oddział w Krakowie pan mgr Paweł Gilarski poinformował, że Krakowski Oddział TKP obecnie liczy 15-stu członków (w trakcie roku członkami przestało być 2 dwie osoby, a przyjęto w poczet członków 3 osoby). W roku 2021 oddział podjął działalność komercyjną. Pierwsze zlecenia konsultingowe rozpoczęły się od sierpnia. Do dnia dzisiejszego Oddział realizował lub realizuje zlecenia dla 7 klientów. Z każdego zlecenia odprowadzana jest 5% składka na cele statutowe. Oddział planuje zamknąć rok 2021 dodatnim wynikiem finansowym, a w roku 2022 oprócz działalności komercyjnej – rozwinąć działalność statutową w zakresie organizacji szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. Planowane jest również pozyskanie nowych członków, aby ich liczba znacząco wzrosła w przyszłym roku. Przy tej okazji Prezes Z. Kowalczuk nawiązał do informacji od Kolegi Marka Derenia, że w jego opinii poprzednia platforma Joomla wykorzystywana na strony internetowe Zarządu Głównego stała się względnie przestarzała, dlatego w październiku-listopadzie 2021 dokonał przeniesienia treści strony internetowej (http://tkp-konsulting.pl/) na nową platformę Wordpress, która umożliwia szybką i sprawną generację stron (w porównaniu do procesu aktualizacji starej wersji Joomla do najnowszej) oraz lepszą responsywność/adaptacyjność. Do momentu zamknięcia niniejszego protokołu, ze strony Oddziału TKP Lubin, oraz Kół Terenowych w Gliwicach i Berlinie nie spłynęły sprawozdania z bieżącej działalności stowarzyszeniowej.

Ad. 4. Sprawy organizacyjne i promocyjne Zarządu Głównego w ramach NOT

Przewodniczący Zebrania Zarządu Głównego przedstawił informację dotyczącą działań Zarządu Głównego w ramach FSNT-NOT oraz uczestnictwa w specyficznej (w dużym stopniu ograniczonej) z powodu pandemii – działalności NOT, między innymi: (a) zbieranie i przekazywanie bieżącej informacji z TKP do FSNT-NOT oraz do wystawienia informacji członkowskich na stronach internetowych ZG: http://tkp-konsulting.pl/ (Marek Dereń); (b) posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Krajowej FSNT-NOT 27 września 2021…; (c) ustanowienie władz naczelnych FSNT-NOT w kadencji 2021-2025 (z Prezesem Ewą Mańkiewicz-Cudny nadal na czele…); (d) uroczystość Jubileuszu 85-lecia działalności Oddziału Warszawskiego SIMP w dniu 8 października 2021; (e) organizacja (przez Doktora Adama Baryłkę, wiceprezes NOT i prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych) IV Międzynarodowej Konferencji N-T „Problemy bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” w dniu 14 października 2021 w WDT NOT (inżynieria takich budowlanych obiektów antropogenicznych, procesy cyfryzacji, bezpieczeństwo obiektów jądrowych, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo energetyczne). Konferencja ta odbywała się pod Patronatem Honorowym Prezesa ZG TKP; (f) Gala podsumowania X edycji konkursu „Laur Innowacyjności 2020”, była także okazją do wręczenia nagród przyznanych w konkursie „TECHNICUS 2021” na najlepszą książkę oraz najlepszy poradnik techniczny. Konkurs ma zadanie promowania wydawnictw i autorów, których publikacje z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Na życzenie Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny (w celu wydania książki jubileuszowej NOT) Prezes ZG TKP opracował 5 stron 100-letniej historii TKP w ramach FSNT-NOT (z udziałem Prezesa S. Downorowicza) oraz podobne opracowanie opisujące działalność ZG TKP w kadencji 2016-2020 do wydawnictwa Konsulting Polski.

Ad. 5. Kwestie finansowe i urzędowe

Prezes zwrócił uwagę, że okres wakacyjny nie charakteryzuje się wzmożoną aktywnością konsultingową oddziałów, ale też nie jest na szczęście związany z uciążliwymi procedurami finansowymi i urzędowymi. Najpierw Przewodniczący zebrania wspomniał o problemie zapisu rejestracyjnego (KRS: 0000274085) nieistniejącego już Koła KIDIR, który został zasygnalizowany przez doktora Marka Derenia, a który został przekazany do wyjaśnienia Prezesowi Stanisławowi Downorowiczowi oraz Koledze Stanisławowi Petrykowskiemu (likwidatorowi KIDIRu z ramienia ZG TKP). W listopadzie ZG TKP przekazał składkę TKP do FSNT-NOT w wysokości ok. 1020 PLN. Ze swoich obowiązków korporacyjnych (zgodnie z Uchwałą Nr 1/2021) w tym zakresie wywiązały się 3 oddziały (Gdańsk, Lubin i Kraków). Z Koła Gliwickiego wpłata kwoty 400 PLN nie dotarła (pomimo wysłania listów przypominających). W porównaniu z rokiem 2020, nie mieliśmy dodatkowych kosztów (rzędu 500-1000 PLN) wynajmu sali w WDT NOT. Ze względu na trudności w dojeździe do naszej skrzynki opłacanej w WDT, zwłaszcza w dobie pandemii, posługujemy się adresem korespondencyjnym na TKP O Gdańsk w Gdyni. Adres ten został również formalnie ustanowiony w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy oraz Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Ad. 6. Sprawy różne

W ramach spraw różnych Wiceprezes Kol. Marek Dereń, podniósł kwestię nieaktualności danych (w tym adresów internetowych stron Oddziałów), jakimi dysponuje Zarząd Główny oraz które są wykazywane na stronach Zarządu Głównego. Prezes Zdzisław Kowalczuk zaproponował usunąć dane niedziałających (oficjalnie wykreślonych) oddziałów oraz zobowiązał się do przeprowadzenia akcji aktualizacyjnej wśród Prezesów oddziałów i kół. Innych spraw istotnych dla Zarządu Głównego obecni na posiedzeniu ZG TKP nie wnieśli pod obrady.

Ad. 7. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu programu Zebrania Zarządu Głównego G TKP, Przewodniczący zakończył zdalne posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich w Warszawie.

Prezes Zarządu Głównego TKP

Prof. Zdzisław Kowalczuk

Wiceprezes – Skarbnik ZG

Dr hab. Anna Witkowska

ZAŁĄCZNIK Nr.1 

Zebranie Wirtualne Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich na platformie Skype (sesja „ZG TKP”: https://join.skype.com/aNaneNPy5VoI) Lista obecności 2 grudnia 2021

1. Zdzisław Kowalczuk Prezes ZG TKP
2. Anna Witkowska Wiceprezes, Skarbnik ZG
3. Marek Dereń Wiceprezes, Sekretarz ZG
4. Paweł Gilarski Członek ZG
5. Zdzisław Kowalczuk Prezes Oddz. Gdańsk
6. Marcin Ostrowski Prezes Oddz. Kraków (pełnomocnictwo – P. Gilarski)
7. Stanisław Downorowicz Prezes Oddz. Lubin (pełnomocnictwo – Z. Kowalczuk)

Nieobecni:

8. Michał Kałużny Członek ZG, Przew. Koła Gliwickiego, Czł. GKR
9. Zbigniew Dąbrowski Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
10. Marcin Ostrowski Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego
11. Ryszard Drapała Przewodniczący Koła Berlińskiego/Czł. GSK.

Plik do pobrania