PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP w dniu 24 czerwca 2021 r.

Posiedzenie ZG TKP odbyło się w dniu 24.06.2021 r. w godzinach 17:00-18:20 w formie sesji internetowej na platformie Skype (link: https://join.skype.com/aNaneNPy5VoI: sesja „ZG TKP”). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego TKP – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk. W zebraniu uczestniczyło czterech członków Prezydium Zarządu Głównego (Zdzisław Kowalczuk, Anna Witkowska i Marek Dereń oraz Paweł Gilarski) oraz trzech prezesów Oddziałów TKP: Z. Kowalczuk, Marcin Ostrowski i (zdalnie) Stanisław Downorowicz. Komisję Rewizyjną reprezentował zdalnie kol. Zbigniew Dąbrowski, zaś Sąd Koleżeński – kol. M. Ostrowski).

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Sprawy członkowskie
3. Działalność konsultingowa oddziałów w trakcie pandemii
4. Sprawy organizacyjne i promocyjne Zarządu Głównego w ramach NOT
5. Kwestie finansowe i urzędowe
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2020 r.
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Posiedzenie Zarządu Głównego TKP otworzył Prezes, prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk. Przywitał obecnych na zdalnym posiedzeniu członków ZG oraz reprezentantów pozostałych organów: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Poprosił o głos prezentujący każdego z uczestników oraz zapytał o ewentualne pełnomocnictwa. Na wstępie Przewodniczący zaproponował uczczenie minutą ciszy Wacława Taraska (członka GKR i oddziału Lubin) zmarłego w wyniku pandemii. Następnie przewodniczący Prezes ZG TKP na podstawie ustalonej listy obecności (Załącznik nr 1 wraz z 1 pełnomocnictwem) stwierdził prawomocność Zebrania Zarządu Głównego (7 z 8) oraz podejmowania zobowiązujących uchwał. Prezes przedstawił porządek obrad, który uczestnicy Zabrania przyjęli bez uwag.

Ad. 2. Sprawy członkowskie

W tym roku na ręce Prezesa ZG TKP nie wpłynęły żadne dokumenty dotyczące zmian w
zapisach KRS dotyczących Oddziałów Towarzystwa Konsultantów Polskich lub osób
wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji.

Ad. 3. Działalność konsultingowa oddziałów w pandemii

W roku tym w Oddziale Gdańskim działalność konsultacyjna związana były promocją nauki oraz organizacją XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Diagnostics of Processes and Systems, DPS’2022, która – licząc na lepsze czasy – odbędzie się w postaci kontaktowej lub hybrydowej w dniach 3-5 września 2022 roku w Chmielnie (Kaszuby). Przewodniczący IPC prof. Z. Kowalczuk wraz z wsparciem dr hab. Anny Witkowskiej i dr inż. Marka Tatary, członkami Oddziału Gdańskiego, przystąpili do działań organizacyjnych. Zaproszono i ustanowiono Międzynarodowy Komitet Naukowy (IPC) oraz zorganizowano Narodowy Komitet Organizacyjny (NOC). J.M. Rektor Politechniki objął konferencję swym patronatem. Patronatu udzielił również Komitet Automatyki i Robotyki PAN oraz POLSPAR, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki. Podpisano umowę z bazą konferencyjnohotelową Wichrowe Wzgórze w Chmielnie. Rozkolportowano zwiastun (Call for Papers) konferencji oraz powiadomiono potencjalnych uczestników według dziedzinowej bazy danych. Opracowano i zbudowano nową internetową stronę konferencji DPS’2022 (http://dps2022.konsulting.gda.pl). Dla lepszego ulokowania ewaluacyjnego konferencji, nawiązano kontakt i przeprowadzono mediacje służące otwarciu czasopism naukowych z następującym skutkiem (Journal/ISSN IF/pkt/opłata): Automation/2673-4052 00.00/00/-; PAR/1427-9126 00.00/20/-; IAP/2083-0157 00.00/20/50 EUR; Diagnostyka/1641-6414 0.001/20/300 PLN; Robotics/2218-6581 0.001/20/980 CHF; JAMRIS/1897-8649 0.169/40/-; PMR/1233-2585 1.263/70/500 EUR; AMCS 1641-876X 0.967/100/option; ACS 1230-2384 1.697/100/-; SENSORS 1424-8220 3.275/100/1540 CHF; CEP 0967-0661 4.309/100/-. Opłata za udział w konferencji wynosi: 400 EUR/1800 PLN (full), 270 EUR/1200 PLN (student), 150 EUR/670 PLN (ekstra paper), 100 EUR/450 PLN (online/accompanying pers). Aktualnie realizowana jest ostatnia faza wydania przez Wydawnictwo PWNT przy TKP/O Gdańsk książki: Z. Kowalczuk, M. Czubenko „Inteligentny system decyzyjny jako maszynowa realizacja procesów poznawczych i motywacyjnych”, Seria PNT, no. 7, stron 144/154. PWNT [978-83-63177-03-4], Gdańsk 2021. W tej chwili dostępna jest wersja elektroniczna. Książka papierowa powinna ukazać w druku w lipcu tego roku. Książka została zgłoszona do konkursu NOT (poprzez przesłanie 4 plików: informacja o książce; recenzja, 4 strony tytułowe, pierwsze strony treści 1-60, oraz ostatnie 2 strony wydawnicze). Działalność konsultacyjna w pozostałych oddziałach Prezes Marcin Ostrowski przedstawił działalność Towarzystwa w Oddziale Krakowskim, która odbywała się poprzez spotkania organizacyjne i wymianę doświadczeń w zakresie konsultingu. Oddział w Krakowie (aktualnie 16 członków) uzyskał formalne podstawy do działalności gospodarczej – załączono wpis do działalności gospodarczej w KRS, tj. Rejestru Przedsiębiorców. Działalność gospodarcza obejmuje: Doradztwo w zakresie informatyki, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, edukacji, oprogramowania i Internetu, reklam, specjalistycznego projektowania, działalności prawniczej oraz badań naukowych. Zaktualizowana została strona internetowa tkp-krakow.pl. Informacja o Towarzystwie została rozpropagowana do przedsiębiorców na terenie małopolski, spotykając się z życzliwym odzewem. W roku bieżącym zakłada się pozyskiwanie wpływów nie tylko ze składek, ale i z działalności konsultacyjnej. Prowadzona działalność zostanie ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Krakowski oddział TKP zaprasza w szczególności do współpracy w następujących obszarach: IT – zakres kompleksowy, przedsięwzięcia inwestycyjne, szkolenie z zakresu przygotowania strategii biznesowych, analiza finansowa, negocjacje oraz wycena przedsiębiorstw. 3 Prezes S. Downorowicz przedłożył krótkie sprawozdanie (Załącznik 2) o głównych zadaniach realizowanych przez ZO TKP w Lubinie w 2021, do których należą: (*) Bieżąca sprawozdawczość na rzecz US, KRS, ZK TKP i Starostwa Powiatowego; (*) Współpraca z lokalnymi i centralnymi organizacjami NOT oraz konkurs „Mistrza Techniki”; (*) Działania organizacyjne lokalne (szkody po włamaniu hakerskim); (*) Wydanie monografii „Polskie Górnictwo Rud Miedzi – Zmiany Środowiskowe”; (*) Wydanie drukiem „Konsultingu Polskiego” (no. 9/10).

Ad. 4. Sprawy organizacyjne i promocyjne Zarządu Głównego w ramach NOT

Przewodniczący Zebrania Zarządu Głównego, prof. Z. Kowalczuk przedstawił informację dotyczącą działań Zarządu Głównego w ramach FSNT NOT oraz uczestnictwa w działalności organizacji FSNT-NOT, które dotyczyły między innymi następujących wydarzeń wymienionych poniżej. (*) Zespół redakcyjny Forum Inżynierów Przyszłości (X 2020) zakończył pracę nad końcowym dokumentem, zawierającym wnioski oraz podsumowanie minionej konferencji w obszarze Nauka i Przemysł 4.0, Rozwój Osobisty i Kształcenie Inżynierów, Przedsiębiorczość i Działalność Społeczna; (*) Światowy Dzień Inżyniera – 4 III 2021 – (wyzwania w kształceniu w Polsce i Europie, rola FSNT-NOT, Akademia Inżynierska, projekty/industry 4.0, działalność studencka); (*) Konkurs TECHNICUS (do 30 IV 2021) na najlepszą książkę techniczną i poradnik techniczny wydane w języku polskim (posiedzenie Kapituły Konkursu w dniu 25 czerwca 2021, wręczenie nagród na uroczystej Gali Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020”, która odbędzie się 30 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT); (*) 4. edycja naboru kandydatów do tytułu „EKSPERT NOT” (do 31 października 2021); (*) transmisja online otwarcia wystawy pt. „Piotr Stanisław Drzewiecki – inżynier, przedsiębiorca, samorządowiec” oraz Gala Plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego (21 czerwca 2021, godz. 12.00, link do transmisji https://vms.enot.pl/b/sek-jeq-ufv-5×4); (*) najbliższe posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT zatwierdzające sprawozdanie ZG FSNT-NOT za 2020 r. odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w formule on-line); (*) IV Międzynarodową Konferencję Nauk.-Techn. pt. Problemy Bezpieczeństwa Inżynierii Obiektów Antropogenicznych przeniesiono na nowy termin 14–15 października 2021 r. (http://psribs.pl/conferences/); (*) wydano 28 tom Słownika Biograficznego Techników Polskich (post mortem) – zgłaszanie nowych biogramów do redakcji SBTP do dnia 31 stycznia 2022 (na V Zjazd Inż. Polskich 2022); (*) kolejna inicjatywa wydawnicza NOT dotyczy monografii na temat dziejów ruchu stowarzyszeniowego (zbieranie materiałów do 16 października 2022). Ponadto z pewną trudnością, ale udało się nam skompilować sprawozdanie za 2020 rok dotyczące statystyki stanu organizacyjnego oraz działalności szkoleniowo-oświatowej do wyznaczonego przez NOT terminu 28 lutego 2021 r. Przechodząc do spraw środowiskowych, Prezes Zarządu prof. Z. Kowalczuk wspomniał o aktualnych kwestiach akademickich związanych z ministerialną Ustawą 2.0 oraz procedurą dotyczącą algorytmów ewaluacji dyscyplin naukowych, a zwłaszcza o zamiarach tworzenia nowych list ewaluacji czasopism naukowych, ciągłym (re)formowaniu się struktur i kompetencji jednostek na polskich uczelniach oraz zasad nadchodzącej ewaluacji. Przechodząc do spraw środowiskowych, prof. Kowalczuk nawiązał do reformy Nauki Polskiej zainicjowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w szczególności do: likwidacji instytutów naukowych, organizacji Sieci Badawczej Łukasiewicz, reorganizacji dyscyplin naukowych, przypisania wybranych czasopism naukowych do poszczególnych dyscyplin, reorganizacji zarządzania oraz struktur naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni, jak również problemów promocji naukowej oraz braków finansowych i kadrowych.

Ad. 5. Kwestie finansowe i urzędowe

Prezes przypomniał o posiadaniu elektronicznej wersji aktualnego statutu TKP, potwierdzonej podpisem Prezesa – do wykorzystania również w innych Oddziałach. Prezes Zarządu Głównego, profesor Zdzisław Kowalczuk poinformował zabranych o złożeniu w dniu 14 grudnia 2019 – jako konsekwencji Walnego Zgromadzenia TKP w dniu 20 listopada 2020 – dokumentów rejestrowych w Krajowym Sądzie Rejestrowym w Warszawie (KRSZ20 wraz z dok. –ZA dot. zmiany adresu oraz 9 dokumentami –ZK dot. zmian osobowych). W wyniku długiej procedury oraz kolejnych uzupełnień (ostatnie w dniu 9 marca 2021), zakończono tę procedurę w dniu 24 maja 2020, kiedy uzyskaliśmy aktualny wpis sądowo-rejestrowy. Profesor Zdzisław Kowalczuk, prezes ZG TKP (PKD 9411Z) poinformował też o nieustających procedurach opracowywania danych statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego w postaci różnych raportów (w zeszłym roku to były PNT-01 oraz SOF-5). W tym roku GUS poinformował nas, że Stowarzyszenie TKP zostało objęta obowiązkiem sprawozdawczym: opartym na Kwestionariuszu o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (OS-29/k). W dniu 18 maja GUS potwierdził przekazanie sprawozdania OS-29/k w formie elektronicznej za rok sprawozdawczy 2020. W styczniu 2021 do urzędu Skarbowego w Warszawie ZG TKP wysłał pisma w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji finansowej oraz do Sądu Rejonowego o zastosowaniu Gdyńskiego adresu ZO Gdańsk do korespondencji stosując druk NIP-8 . Prezes poinformował, że w roku 2021 musimy zebrać ok. 1200 zł (głównie na składkę członkowską w NOT oraz opłatę za skrzynkę w DT w Warszawie). Zarząd podjął jednomyślną Uchwałę nr 01/2021 o przekazaniu składki korporacyjnej w wysokości 400 PLN na konto Zarządu Głównego przy ZO Gdańsk: PKO BP, Gdańsk: IBAN: PL 20 1440 1390 0000 0000 1542 2696.

Ad. 6. Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2020 r.

Prezes Stowarzyszenia przedstawił bilans działalności finansowej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020 (tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) w odpowiednim układzie księgowym (aktywa-pasywa, zyski i straty, przychody-koszty, oraz informacja dodatkowa). Ze względu na zmianę przepisów i wymogi nowego, internetowego przesyłania dokumentów, poprzednio Zarząd Główny udzielił pełnomocnictwa wg druku UPL-1 (IV 2019) firmie księgowej ALL-TAX Biuro Rachunkowe Alicja Olędzka z Banina k/Gdańska do wykonywania takich czynności. Oficjalne przychody Zarządu Głównego Stowarzyszenia TKP w roku 2020 wyniosły 1600,00 zł oraz koszty 1600,00 zł (tj. zerowy bilans, którego nie trzeba było pokrywać z funduszy Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Konsultantów Polskich, które poniosło inne drobne koszty biurowe i pocztowe). W wyniku zaszłości, utrzymuje się księgowa ocena aktywów i pasywów, jak również stanu konta bankowego na wysokości 98,53 PLN. Prezes przedstawił i zapoznał Zarząd ze szczegółowymi informacjami na temat podstawowych składników przychodów i wydatków i bilansu Stowarzyszenia w 2019 roku, wraz z zeznaniem CIT-8. Członkowie Zarządu mogli zapoznać się z opracowaną finansową dokumentacją, obejmującą poszczególne pozycje bilansu działalności Stowarzyszenia za rok 2020. Ani ze strony członków Zarządu, ani ze strony Komisji Rewizyjnej nie spłynęły uwagi, co Zarząd Główny potraktował jako rekomendację przygotowanego rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich. Po dyskusji na temat bilansu, Zarząd Główny zaakceptował przedstawioną informację oraz jednomyślnie podjął Uchwałę Nr 02/2021, w której przyjął przedłożone przez Prezesa roczne sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego TKP za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w celu jego przedłożenia w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Warszawie poprzez platformę KAS obsługiwaną przez pełnomocnika ZG (z TKP O/Gdańsk).

Ad. 7. Sprawy różne
Innych spraw istotnych dla Zarządu Głównego obecni na posiedzeniu ZG TKP nie wnieśli pod obrady.

Ad. 8. Zamknięcie obrad
Po wyczerpaniu programu Zebrania Zarządu Głównego G TKP, Przewodniczący zakończył zdalne posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich w Warszawie.

Prezes Zarządu Głównego TKP

Prof. Zdzisław Kowalczuk

Wiceprezes – Skarbnik ZG

Dr hab. Anna Witkowska

Pliki do pobrania